بیمه آسماری بیمه تکمیل درمان آسماری

بيمه زندگي و تشكيل سرمايه بيمه رازي

bime omr havades


بيمه زندگي و تشكيل سرمايه بيمه رازي بيمه نامه زندگي تشكيل سرمايه بيمه رازي bimeh razi سرمايه گذاري bime omr va havades بيمه نامه عمروحوادث

يكي از ممتازترين و جامع ترين بيمه نامه هاي عمر در شركت بيمه رازي با نام طرح طلوع به هموطنان عزيز ارائه مي گردد . بيمه نامه عمروحوادث بیمه رازی يكي از كاملترين نوع بيمه نامه عمر است كه متناسب با درآمد و مبلغ در نظر گرفته شده توسط بيمه گذاران طراحي شده و در اختيار آنان گذاشته مي شود . بيمه نامه عمروحوادث بیمه رازی شامل تعهدات بيمه اي است كه تركيبي جامع از پوشش هاي سه رشته اصلي بيمه هاي اشخاص ( بيمه عمر – درمان – حادثه ) مي باشد.

در بيمه نامه زندگي و تشكيل سرمايه بيمه رازي ، بيمه گر در ازاي دريافت حق بيمه ، بيمه شده را در مقابل خطر فوت بيمه مي كند و مازاد مبالغ دريافتي را سرمايه گذاري مي نمايد. نرخ سود سرمايه گذاري به ميزان نرخ بهره فني اعلام شده توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تضمين شده است و چنانچه سود بيشتري از محل سرمايه گذاري هاي شركت بدست آيد به عنوان سود مشاركت در منافع به حساب اندوخته بيمه نامه منظور مي گردد.

تعهدات و پوشش هاي بيمه زندگي و تشكيل سرمايه :

تعهد پرداخت سرمايه پايان دوره:

در صورت حيات بيمه شده اندوخته تشكيل شده در پايان مدت بيمه نامه به بيمه گذار و يا هر شخص ديگري كه به عنوان ذينفع تعيين شده باشد، پرداخت مي گردد.

اين اندوخته با سود تضمين شده 18% براي 5 سال اول ، سود 15% براي 5 سال دوم و براي سالهاي بعد از آن با توجه به شرايط اقتصادي تا پايان مدت بيمه نامه محاسبه مي گردد.

پوشش سرمايه فوت به هر علت :

در صورت فوت بيمه شده به علت بيماري و يا حادثه به ميزان حداقل 10.000.000 ريال و حداكثر تا سقف 2.000.000.000 ريال با توجه به انتخاب بيمه گذار در هنگام خريد بيمه نامه ، به ذينفع بيمه نامه پرداخت مي گردد.

در اين حالت مانده اندوخته بيمه نامه با سرمايه فوت بيمه نامه در سال فوت ، تجميع شده و پرداخت مي گردد.

سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 0 سال و حداكثر 70 سال تمام ميباشد.

پوشش سرمايه فوت به علت حادثه :

در صورت فوت بيمه شده به علت حوادث مشمول بيمه، مبلغي تحت عنوان سرمايه فوت به علت حادثه حداكثر تا سقف 4.000.000.000 ريال با احتساب سرمايه بيمه عمر و با توجه به ميزان سرمايه خريداري شده به ذينفع بيمه نامه پرداخت مي گردد.

سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر تا پايان مدت بيمه نامه ميباشد.

اين پوشش با ضريبي معين از سرمايه فوت به هر علت ( ضريب حادثه 0 تا 4 برابرسرمايه بيمه عمر ) به درخواست بيمه گذار محاسبه مي گردد.

پوشش سرمايه امراض خاص:

پرداخت هزينه هاي درماني براي بيما ريهاي سخت و پر هزينه از قبيل انواع سرطانها، تومورها، سكته هاي قلبي و مغزي و انجام اعمال جراحي عروق كرونر و پيوند اعضاي اصلي (قلب ، كبد ، كليه ، ريه ، مغز استخوان ) مربوط به بيمه شده حداكثر تا سقف 200.000.000ريال و با در نظر گرفتن مبلغ انتخابي مي باشد.

سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر 60 سال تمام مي باشد.

پوشش نقص عضو و از كار افتادگي به علت حادثه :

در صورت بروز حوادث مشمول بيمه براي بيمه شده پرداخت غرامت نقص عضو ناشي از حادثه حداكثر تا سقف 2.000.000.000 و با توجه به مبلغ انتخابي صورت مي گيرد .

در اين پوشش به نسبت درصد از كارافتادگي عضو آسيب ديده از محل سرمايه ، غرامت محاسبه گرديده و به بيمه شده پرداخت مي گردد.

سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر تا پايان مدت بيمه نامه ميباشد.

پوشش هزينه پزشكي به علت حادثه :

در صورت بروز حادثه براي بيمه شده ، پرداخت هزينه پزشكي ناشي از حوادث مشمول بيمه به ميزان حداكثر 10% سرمايه فوت بيمه نامه با توجه به مبلغ انتخابي پرداخت مي گردد.

سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر تا پايان مدت بيمه نامه ميباشد.

پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه :

در صورت بروز حوادث مشمول بيمه براي بيمه شده و از كار افتادگي دائم و كامل وي(100%) ، بيمه گذار از پرداخت حق بيمه معاف مي گردد .

اين معافيت از تاريخ بروز حادثه تا پايان مدت بيمه نامه با ارائه كامل پوشش هاي بيمه نامه و استفاده از تمامي مزايا و تسهيلات ديگر براي مدت باقي مانده بيمه نامه صورت مي گيرد.

سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر تا پايان مدت بيمه نامه ميباشد.

مزايا و تسهيلات متعدد بيمه نامه :

بهره مندي از پوشش هاي بيمه نامه از بدو تولد بيمه شده :

طبق شرايط اين بيمه نامه بيمه شدگان با سن كمتر از يكسال مي توانند از بيمه نامه عمر طرح طلوع به مدت حداكثر 30 سال بهره مند گردند.

در اين شرايط با توجه به اينكه قصد والدين از خريد اين بيمه نامه تامين آتيه و سرمايه گذاري جهت فرزندان مي باشد ، بيمه رازي سعي دارد حتي الامكان تا شروع سن 13 سالگي بيمه شده ، با ارائه بيمه نامه ، بدون پوشش هاي اضافي و محسابه حد اقل سرمايه فوت ، بيشترين بازده سرمايه گذاري را براي ايشان فراهم آورد.

تعيين حق بيمه با توجه به توان مالي بيمه گذار با هر روش پرداخت و حداقل هر قسط 500.000 ريال براي هر يك از روش هاي پرداخت حق بيمه.

شركت ها ي بيمه معمولا"اقساط حق بيمه را به صورت ماهيانه ،دو ماهه، سه ماهه، چهار ماهه ،شش ماهه ،ساليانه و يكجا دريافت مي نمايند.

امكان كاهش و تعديل اثرات منفي تورم برسرمايه و پوشش هاي بيمه نامه با منظور نمودن درصد رشد ساليانه از ابتدا يا هر زمان از مدت بيمه نامه .

درصد رشد حق بيمه پرداختي در هر سال به ميزان حداكثر تا 20%

درصد رشد پوشش هاي بيمه نامه در هر سال به ميزان حداكثر تا 20%

بيمه گذاران مي توانند مبالغي غير از حق بيمه پرداختي را به عنوان سپرده در هر زمان از مدت بيمه نامه به منظور سرمايه گذاري پرداخت نموده و از مزايا و سود بيشتري برخوردار گردند .

پرداخت وام به ميزان 90% ارزش بازخريدي كه پس از پايان سال دوم صورت گرفته و مبلغ آن بدون نياز به ضامن و با شرايط بازپرداخت دو ساله و به دفعات به شرط تسويه كامل وامهاي اخذ شده قبلي به بيمه گذار پرداخت مي گردد .

امكان دريافت بخشي از اندوخته در طول مدت بيمه نامه از انتهاي سال دوم بيمه نامه به بعد و حداكثر تا سقف 90% ارزش بازخريدي بيمه نامه.

محاسبه سود بيمه نامه به صورت روزشمار بوده و در نتيجه پرداخت مبلغ خسارت ، وام و ساير پرداخت ها دقيقا" به روز مي باشد.

عدم تعليق بيمه نامه در صورت تاخير در پرداخت اقساط حق بيمه به شرط داشتن اندوخته . (با توجه آئين نامه در صورتي كه اندوخته بيمه نامه جهت برداشت حق بيمه پوشش ها و هزينه هاي بيمه نامه كفايت كند بيمه نامه معتبر مي باشد.)

پرداخت سود تشويقي به بيمه گذاراني كه مبلغ اقساط خود را زودتر از موعد پرداخت مي نمايند.

امكان انتقال بيمه نامه از يك بيمه گذار به بيمه گذار ديگر با رعايت ضوابط مربوطه .

چنانچه بيمه نامه در يك دوره زماني بازخريد شده و يا به هر دليل فسخ گردد ، به درخواست بيمه گذارامكان برگشت بيمه نامه به حالت جاري وجود داشته و مي توان از پوشش هاي بيمه نامه مجددا" اسفاده نمود.

معافيت از پرداخت مالياتهاي مستقيم طبق مفاد24،136و 137 قانون مالياتي كشور.

معافيت از قانون ارث و پرداخت سرمايه بيمه نامه به افرادي كه توسط بيمه شده معرفي گرديده اند .

مصون بودن سرمايه بيمه نامه از ادعاي طلبكاران

امكان تغيير شرايط بيمه نامه در طول مدت بيمه نامه اعم از كاهش و يا افزايش حق بيمه ، سرمايه فوت و پوشش هاي اضافي و... ( اين بند شامل تغيير در شرايطي است كه طبق ضوابط قابل تغيير مي باشند براي مثال شخص بيمه شده پس از صدور بيمه نامه قابل تغيير نمي باشد. )

با شروع سن 13 سالگی هرگونه درخواست جهت برقراری پوششهای اضافی با تکمیل فرم پرسشنامه پزشکی جدید و تایید شرکت بیمه امکان پذیر می باشد.

اعمال ضریب افزایش سالانه در حق بیمه و سرمایه بیمه مجاز بوده و هیچ محدودیتی ندارد.

نمونه جداول استعلام بيمه نامه عمر طرح طلوع

مثال 1 : چنانچه بيمه گذار بخواهد مبلغي را به عنوان اندوخته اوليه در شركت بيمه رازي سرمايه گذاري كند پس از كسر هزينه هاي اداري و كارمزد با احتساب سود 18% محاسبه و پس از پايان مدت بيمه نامه علاوه بر سرمايه مورد نظر مبلغ واگذاري را دريافت مي كند. اطلاعات مورد نظر طبق جدول شماره (1) و با احتساب اندوخته 10،000،000 ريال در جدول ذيل نشان داده شده است.
 

جدول (1)

سال بيمه اي

سن
بيمه شده

مجموع
حق بيمه پرداختي بيمه عمر

سرمايه بيمه عمر (فوت به هر علت)

سرمايه فوت به علت حادثه

سرمايه امراض خاص

اندوخته
بيمه نامه

1

30

6،000،000

60،000،000

120،000،000

18،000،000

16،863،556

5

34

36،630،000

72،930،360

145،860،720

21،879،120

69،735،322

10

39

95،625،600

93،079،680

186،159،360

27،923،940

217،769،159

15

44

190،635،600

118،795،860

237،591،720

35،638،800

562،628،794

20

49

343،651،200

151،617،000

303،234،000

45،485،100

1،331،679،837

25

54

590،083،200

193،506،000

387،012،000

58،051،740

2،999،060،811

30

59

986،965،200

246،968،220

493،936،440

74،090،340

6،546،005،042

 

مثال 2 : اگر یک فرد 30 ساله یک بیمه نامه به مدت 30 سال وبا پرداخت حق بيمه سالانه 6،000،000 ريال، با ضريب افزايش حق بيمه سالانه 10% و افزايش سرمايه سالانه 5% و دارا بودن تمامي پوششهاي اضافي اعم از معافيت از پرداخت

حق بيمه ، امراض و نقص عضو ناشي از حادثه خريداري نمايد، در پايان قرارداد شركت بيمه رازي مبلغ 5،807،961،267ريال با احتساب سود تضميني به بيمه گذار پرداخت مي نمايد.
 

جدول (2)

سال بيمه اي

سن
بيمه شده

مجموع حق بيمه پرداختي بيمه عمر

سرمايه بيمه عمر (فوت به هر علت)

سرمايه فوت به علت حادثه

سرمايه امراض خاص

اندوخته
بيمه نامه

1

30

6،000،000

60،000،000

120،000،000

18،000،000

5،299،556

5

34

36،630،000

72،930،360

145،860،720

21،879،120

47،315،296

10

39

95،625،600

93،079،680

186،159،360

27،923،940

172،674،479

15

44

190،635،600

118،795،860

237،591،720

35،638،800

471،927،285

20

49

343،651،200

151،617،000

303،234،000

45،485،100

1،149،246،704

25

54

590،083،200

193،506،000

387،012،000

58،051،740

2،632،122،617

30

59

986،965،200

246،968،220

493،936،440

74،090،340

5،807،961،267

 

bime omr havades


تعداد بازدید :3738

ثبت نام نماینده

نمایندگان بیمه ای که دارای کد نمایندگی و دارای مجوز صدور بیمه از شرکت مربوطه است می تواند در این وبگاه ثبت نام نماید.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید


ثبت نام نماینده-بازاریابی بیمه-سرمایه گذاری-سرمایه-سود و سرمایه

ثبت نام کاربر

افرادی که مایل به فروش در زمینه بیمه های اشخاص، اموال و مسئولیت هستند می توانند در این وبگاه ثبت نام نموده و با رعایت قوانین سایت اقدام به فروش بیمه نمایند.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید

ثبت نام بازاریاب-بازاریابی بیمه-سرمایه گذاری-سرمایه-سود و سرمایه

بیمه اس او اس

بیمه sos

sos

sos

مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

بيمه درمان تكميلي SOS

بيمه درمان تكميلي ما

بيمه درمان تكميلي بیمه تعاون

بیمه اس او اس

بیمه آسماری

بیمارستانها
sos
sos
بیمه عمر کارافرین
درمانگاههای طرف قرداد اس او اس

بیمه البرز

بيمه درمان تكميلي SOS


بیمه asmari bime asmari

bimeh asmari


bime sos

بیمه عمروسرمایه


بیمه sos بیمه کارآفرین
بیمه اس او اس پاسارگاد
بیمه کارآفرین جدول بیمه عمر
بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

بيمه درمان تكميلي SOS

bime sos


بیمه عمر کارآفرین

بیمه اس او اس

بیمه sos

بیمه عمر کارافرین

بيمه درمان تكميلي SOS
bime sos

iranassistance

bime omr
بیمه عمر کارآفرین
بیمه sos
بیمه عمر پاسارگاد

بیمه اس او اس پاسارگاد

بیمه پاسارگاد
جدول بیمه عمر

بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

bimeh karafarin


bime omr

بیمه عمروسرمایه


بیمه sos

بیمه عمر کارآفرین


بیمه اس او اس پارسیان


بیمه دانا

جدول بیمه عمر


بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

بیمه عمرو سرمایه گذاری

بیمه آسماری

sos

بیمه کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه درمان تكميلي گروهی کارآفرین

bime asmari

bimeh omr karafarin


bime omr asia

بیمه عمرو سرمایه


بیمه عمر و پس انداز بیمه کارآفرین
بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
بیمه شخص ثالث کارآفرین جدول بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری تعرفه بیمه عمر و زندگی

بیمه عمر کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه گذاری کارآفرین

بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه درمان تكميلي گروهی کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه


بیمه عمر و پس انداز
بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
بیمه شخص ثالث کارآفرین جدول بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری تعرفه بیمه عمر و زندگی

بیمه درمان تکمیلی آسماری

بیمه درمان گروهی آسماری

بیمه درمان تکمیلی آسماری

بیمه آسماری بیمه تکمیل درمان آسماری
بیمه دندانپزشکی اس او اس