مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS


مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران

بیمارستان رضوی مشهد بیمارستان رضوی در سال 1384 افتتاح شد برای خدمات رسانی به مسلمانان داخل و خارج از کشور در فضایی مدرن و منحصر به فرد.

بیمارستان میلاد تهران بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در تیر ماه 80 افتتاح گـردید.

بیمارستان نمازی شیراز بیمارستان نمازی، بیمارستانی است در شهر شیراز واقع در استان فارس. محمد نمازی، در سال ۱۳۲۹ خورشیدی، این بیمارستان را بنیان گذاشت

بیمارستان مهر اهواز بیمارستان مهر اهوازاین بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی و درمانی است

مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت SOS

بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

بيمارستان آرش تهران

بيمارستان آرش تهران

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان آرش تهران

آزمايشگاه دكتر عزيزي

آزمايشگاه دكتر عزيزي

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی آزمايشگاه دكتر عزيزي

مركز جراحي حكيمان نور

مركز جراحي حكيمان

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز جراحي حكيمان نور

مركز تصوير برداري رضا

مركز تصوير برداري

مركز راديولوژي و اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز تصوير برداري رضا

چشم پزشكي نگاه شاهد

چشم پزشكي نگاه شاهد

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی چشم پزشكي نگاه شاهد

بيمارستان امام خميني

بيمارستان امام خميني

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان امام خميني